Als een dierbare is overleden, kunt u soms met veel vragen achter blijven. Bijvoorbeeld over het ziekbed, vooral als het snel is gegaan. Wat is er allemaal precies gebeurd? Hoe zat het ook al weer met de zorg die hij of zij kreeg? En welke behandeling was het ook al weer? Soms kunt u het medisch dossier inzien.

Nazorggesprek

Meestal kunt u voor de rouwverwerking het beste een nazorggesprek met de betreffende zorgverlener(s) aanvragen. Hierin bespreekt u mondeling met de zorgverlener de omstandigheden rond het overlijden. Vaak sluit dit gesprek veel beter aan bij de behoefte van de nabestaanden om antwoorden te vinden op de vragen. Mocht dit niet voldoende zijn, kunt u mogelijk het medisch dossier van de overledene opvragen.

Inzien medisch dossier

Het kan dan in sommige gevallen fijn zijn om het medisch dossier van de overledene in te zien. Sinds vorig jaar kan dit alleen niet zomaar meer. U kunt alleen nog het medisch dossier inkijken als de overledene hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Of als u een zwaar wegend belang heeft. Dit heeft te maken met het beroepsgeheim van de zorgverlener. Ook na het overlijden geldt dit beroepsgeheim. Ook krijgt u niet zonder meer inzage in het hele dossier, maar alleen in de gedeeltes die van toepassing zijn op uw verzoek.

Zwaarwegend belang

Is het voor u als nabestaande heel erg belangrijk om inzage te krijgen in het medisch dossier, dan noemen we dat een zwaarwegend belang. Voorbeelden zijn:

  • Financieel belang
  • Vermoeden van een medische fout 
  • Informatie over afstamming 
  • Erfelijke aandoening 

U moet duidelijk in uw verzoek aangeven waarom u vind dat u een zwaarwegend belang heeft.

Akkoord inzage

Als u het geen probleem vindt dat uw nabestaande uw dossier kunnen inzien, kunt u aangeven dat u akkoord bent met inzage van het dossier na uw overlijden. Dit kunt het beste schriftelijk of elektronisch doen aan de zorgverlener. Die slaat dit dan op in het dossier.

Kijk voor meer informatie over het inzagerecht op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Natuurlijk kan ik u ook helpen als u hier vragen over heeft. Neem dan contact met mij op.