ALGEMENE VOORWAARDEN

Uit Handen heeft de volgende algemene voorwaarden opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen over de dienstverlening van Uit Handen. In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van Uit Handen en van de opdrachtgever beschreven. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Uit Handen en te vinden op de website www.uit-handen.nl.

1. begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Uit Handen: de opdrachtnemer;
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Uit Handen de opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren;
 • De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Uit Handen.

2. toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uit Handen en een opdrachtgever waarop Uit Handen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Uit Handen, voor de uitvoering waarvan door Uit Handen derden moeten worden betrokken.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele tussen de opdrachtgever en Uit Handen gesloten aanvullende of opvolgende overeenkomsten.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Uit Handen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 6. Als Uit Handen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uit Handen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Uit Handen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend als het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Uit Handen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Uit Handen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uit Handen anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uit Handen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Uit Handen behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

4. overeenkomst, termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhogingen

 1. De opdracht/overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Het tekenen van het opdrachtformulier/offerte door de opdrachtgever is hiervoor voldoende.
 2. Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst geldt het eerste officiële contact waarin werkzaamheden in dienst van de nabestaanden verricht worden als begin van de overeenkomst. Het ontbreken van de schriftelijke overeenkomst ontslaat opdrachtgever dan ook niet van de betalingsverplichting.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de opdrachtgever Uit Handen schriftelijk in gebreke te stellen. Uit Handen moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Uit Handen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gezien de aard van de dienstverlening kan Uit Handen echter geen garanties geven over het behalen van een bepaald resultaat.
 5. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uit Handen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Uit Handen is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Uit Handen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Uit Handen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uit Handen worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uit Handen zijn verstrekt, heeft Uit Handen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Uit Handen ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Uit Handen verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn. Uit Handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uit Handen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Uit Handen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Uit Handen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Uit Handen op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Uit Handen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 12. Als de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Uit Handen gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Uit Handen daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Als Uit Handen bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Uit Handen onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  – Als de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  – Als de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Uit Handen toekomende bevoegdheid of een op Uit Handen rustende verplichting ingevolge de wet;
  – In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden Als de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Uit Handen alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.

5. opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Uit Handen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst, als Uit Handen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Uit Handen kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Uit Handen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Uit Handen kan worden gevergd.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uit Handen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Uit Handen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Uit Handen haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Als Uit Handen tot opschorting of ontbinding overgaat, is Uit Handen op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Uit Handen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Uit Handen, zal Uit Handen in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Uit Handen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Uit Handen anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –  voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Uit Handen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Uit Handen op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Als de opdrachtgever een getekende opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op het moment van opzegging. De werkzaamheden die al werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 9. Opzegging van zowel opdrachtgever aan Uit Handen als van Uit Handen aan opdrachtgever gebeurt schriftelijk, via email of per post.
 10. Als opdrachtgever de overeenkomst per email opzegt, dan gebeurt dit vanuit het emailadres dat bij het aangaan van de overeenkomst aan Uit Handen is bekend gemaakt.
 11. Wijzigingen in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Uit Handen eerst van kracht zijn nadat Uit Handen daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Opdrachtgever verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan Uit Handen te berichten.

6. overmacht

 1. Uit Handen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als Uit Handen daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uit Handen geen invloed kan uitoefenen, waardoor Uit Handen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Uit Handen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Uit Handen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Uit Handen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Uit Handen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uit Handen gerechtigd om het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. betaling en incassokosten

 1. De factuur is gebaseerd op het verstrekte opdrachtformulier/offerte; eventuele afwijkingen kunnen alleen betrekking hebben op na het verstrekte opdrachtformulier/offerte gemaakte afspraken.
 2. De opdrachtgever is verplicht de nota’s van Uit Handen binnen veertien dagen na ontvangst te hebben betaald.
 3. Bij contante betaling verstrekt Uit Handen een bewijs van betaling.
 4. De betalingstermijnen genoemd hiervoor in lid 2 gelden als fatale termijn. Door de enkele overschrijding daarvan raakt de opdrachtgever in verzuim.
 5. Met inachtneming van het overigens daaromtrent in de wet bepaalde, heeft Uit Handen recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als de opdrachtgever de nota van Uit Handen niet binnen de hiervoor in lid 2 genoemde termijnen betaalt.
 6. Is de opdrachtgever een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan geldt verder en zo nodig in afwijking van de wet en het bepaalde hiervoor in lid 5, het volgende. De vertragingsrente bedraagt dan 1,5% per maand of zoveel meer als de wettelijke handelsrente hoger ligt. Verder zijn in dat geval de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij een minimum geldt van 15% van de hoofdsom dan wel € 250,- al naar gelang welk bedrag hoger is.

8. aansprakelijkheid

 1. Als Uit Handen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Uit Handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uit Handen is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Als Uit Handen wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uit Handen beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Uit Handen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uit Handen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Uit Handen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Uit Handen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uit Handen.

9. vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Uit Handen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Uit Handen toerekenbaar is. Als Uit Handen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Uit Handen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Uit Handen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Uit Handen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10. toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uit Handen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Uit Handen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in de plaats die het dichtst bij de vestigingsplaats van Uit Handen is gelegen.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. wijziging voorwaarden en tarieven

 1. Uit Handen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden partijen bij overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending dan wel overhandiging daarvan door Uit Handen aan opdrachtgever.
 3. Wijziging van de tarieven zullen ingaan per de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de wijziging schriftelijk door Uit Handen aan opdrachtgever bekend is gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met een minimale periode van 4 weken voordat het nieuwe tarief in zal gaan.
 4. Als opdrachtgever het niet eens is met de tariefverhoging, dan kan de overeenkomst schriftelijk worden ontbonden, uiterlijk twee weken nadat Uit Handen de tariefverhoging heeft aangekondigd.
 5. Uit Handen kan jaarlijks, met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar, zonder nadere aankondiging haar tarieven wijzigen.

12. geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uit Handen is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van de adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Uit Handen openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Bovenstaande is wel toegestaan als dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of gebeurt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Uit Handen.